👋
Hei, kerge ettevõtja!
Registreeru
Küpsiste teatis
Kõigi küpsiste aktsepteerimisega tagate parima võimaliku kasutajakogemuse. Lisateave küpsiste kohta ja nende kasutamise või küpsiste seadete muutmise kohta.

Tingimused

Palun lugege tingimused enne teenuse kasutamist hoolikalt läbi

Viimati värskendatud: 27. septembril 2022

 1. Üldine

See dokument sisaldab: Truster Oy ja tema tütarettevõtete (edaspidi "Teenusepakkuja") (edaspidi "Arveldusteenus") ja teiste Teenuse osutaja (edaspidi nimetatud teenused koos edaspidi "Teenus") arveldusteenuse kasutamise tingimused (edaspidi "Kasutustingimused"). Käesolevad Kasutustingimused määratlevad Teenusepakkuja ja Teenuse kasutaja (edaspidi "Teenuse kasutaja") vahelise lepingulise suhte sisu ning pooltevahelised õigused ja kohustused.

 1. Lepingulise suhte loomine, muudatused ja eraldi teenuste kasutamise tingimused

Poolte vahel sõlmitakse leping, kui Teenuse kasutaja registreerub Teenuse kasutajaks ja nõustub käesolevate Kasutustingimustega. Registreerumisel nõustub Teenuse kasutaja käesolevate Kasutustingimustega ja kohustub neid teenuse kasutamisel järgima.

Teenusepakkujal on õigus teenuse kasutajale osutatav Teenus ette teatamata blokeerida, piirata ja muuta. 

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta Teenuse omadusi või Kasutustingimusi, et need vastaksid sel ajal kehtivatele tavadele või ametlikele eeskirjadele. Tingimuste muudatused jõustuvad, kui Teenuse kasutajat on neist teavitatud. Teenuse kasutaja nõustub muutunud kasutustingimustega, jätkates teenuse kasutamist. 

Teenus võib sisaldada eraldi teenuseid, millel on oma spetsiifilisemad kasutustingimused. Eraldi teenuse kasutustingimused kehtivad peamiselt ja käesolevad kasutustingimused laiendavad eraldi teenuse kasutustingimusi nii, et konflikti korral on ülimuslikud eraldi teenuse kasutustingimused. Eraldi teenuse kasutamisel nõustub teenuse kasutaja eraldi teenuse kasutustingimustega.

 1. Lepinguline suhe

Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja vaheline lepinguline suhe hõlmab Teenuse kasutaja töö eest arvete esitamist, töötasu maksmist ja muid eraldi määratletud teenuseid. Teenuse kasutaja ei tööta Teenusepakkuja alluvuses. Teenuse osutaja ja teenuse kasutaja vaheline lepinguline suhe ei ole töösuhe vastavalt töölepingu seaduse (2001:55) paragrahvile 1 ega töötasuga seotud pensioniseadustele ning poolte vahel ei teki töölepingulist suhet. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et tööl järgitaks kehtivaid tööohutuse eeskirju, tööajanorme ja muid kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Teenuse kasutaja lepib kliendiga kokku loovutuslepingu. Teenuse osutaja ei ole loovutuslepingu osapool ega võta endale vastutust ega kohustust teha tööd või teha vigu. Teenuse kasutaja kohustus on tagada, et tehtud töö vastaks sel ajal kehtivatele seadustele ja määrustele. Töö eest makstav koguhüvitis on alati kokku lepitud ja see peab olema vastuvõetaval üldisel tasemel, mida muidu töö eest makstaks. Teenuse kasutaja peab enne arve saatmist veenduma oma töö seaduslikkuses ja õigsuses.

 1. Teenuse kasutamine

Teenusepakkuja pakub teenuse kasutajale (füüsilisele isikule) platvormi, kus on võimalik tehtud töö eest arveid esitada ja töötasu tasutud ja/või kinnitatud arvelt välja võtta.

Teenuste hulka kuuluvad nt.

 • Taotlus teenuse kasutamiseks
 • Funktsioonid ja teenused kergetele ettevõtjatele rakenduses igal ajal
 • Tugi ja juhised teenuse kasutamiseks
 • Arvete koostamine ja saatmine
 • Maksete järelevalve ja kogumine
 • Palga maksmine arve alusel
 • Palgaaruanded ning jooksvad tasud ja maksud Soomes.
 • Sõidu- ja kuluhüvitised vastavalt Maksuameti kehtivatele juhistele ja tavadele
 • Kohe pärast arve tasumist
 • Arestimine vastavalt täitevasutuse eeskirjadele
 • YEL-i kindlustuse pakkumine ning YELi maksete kinnipidamine ja tasumine seoses palga maksmisega

 1. Tehingutasud

Teenustasu võib koosneda fikseeritud igakuisest liitumishinnast ja/või arve käibemaksuvaba tasumise tasust vastavalt Teenusepakkuja hinnakirjale.

Kõik tasud on toodud teenuse hinnakirjas. Kuutasuga liitudes või arve saates aktsepteerib Teenuse kasutaja makset vastavalt hinnakirjale. 

 1. Kindlustus

Teenuse osutaja on kindlustanud Teenuse kasutajale õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kindlustuspoliisid kehtivad vastavalt teie enda tingimustele. Omavastutuse eest vastutab Teenuse kasutaja.

 1. Eraldi lisateenused

Seoses oma teenusega võib teenusepakkuja pakkuda eraldi lisateenuseid, nagu YEL-kindlustus, maksekaart, välkmakse, välkmakse ja muud kindlustused. Teenuse kasutaja saab valida ise lisateenused ja tal on võimalus lisateenustega nõustuda või mitte nõustuda.

 1. Arved ja halvad võlad

Teenuse kasutaja poolt esitatud arved saadab Teenuse osutaja. Seoses arve saatmisega on Teenuse osutajal õigus arve tagasi lükata või muuta arve andmeid ja summasid nii, et need vastaksid näiteks töölt tasutud käibemaksule.

Teenusepakkuja ei vastuta arve kreeditkahjude eest, vaid pakub arve sissenõudmisega seotud teenuseid vaidlustamata kujul. 

 1. Teenuse kättesaadavus

Teenuse osutaja osutab Teenust kasutamiseks ja hooldab Teenust võimalikult hoolikalt. Teenuse kasutajal ei ole õigust otsestele ega kaudsetele kuludele, mis võivad tekkida teenuse katkemise või lõpetamise tõttu.

Teenuse kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Teenusepakkujat teenuse töös esinevatest vigadest või katkestustest.

  

 1. Intellektuaalomandi

Teenuse kasutajal ei ole õigust kasutada Teenusepakkuja nime, logo või värve oma töös või turunduses, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teenuse kasutaja võib teatada, et ta kasutab Teenusepakkujat oma töö eest arve esitamiseks.

Teenusepakkujal ei ole õigust Teenuse kasutaja intellektuaalomandi õigustele ning Teenuse osutaja ei saa neid kasutada millekski muuks kui Teenuse rakendamiseks.

Teenuse osutajal on õigus kasutada Teenuse kasutaja nime ja tooteid turunduses, välja arvatud juhul, kui see on kirjalikult keelatud. 

 1. Konfidentsiaalsus, isikuandmed, teabe õigsus ja teabe kasutamine

Teenuse osutaja kohustub kasutama konfidentsiaalset teavet ainult teenuse osutamise eesmärgil ja ametlike eeskirjade täitmiseks. Kohustus jääb kehtima ka lepingu lõppedes.

Teenuse osutajal on õigus töödelda saadud isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ja oma privaatsuspoliitikaga. Teenusepakkujal on õigus kontrollida oma andmete õigsust ning muuta ja kustutada ebaõigeid andmeid. Andmeid võidakse kasutada profiilianalüüsiks ja lisateenuste osutamiseks. 

Isikuandmed moodustavad oma registri ja Teenuse osutaja tegutseb registri haldajana.

 1. Kahjutasud ja tasaarvestuse õigus

Kui Teenuse kasutaja põhjustab Teenuse osutajale kulusid, on Teenuse osutajal õigus nõuda Teenuse kasutajalt sisse või hüvitada tekkinud otsesed kulud täies ulatuses.  

Teenuse osutaja ei vastuta süsteemivigade või puuduvate andmete eest. Teenuse osutaja võimalik vastutus kahjude eest kujuneb vastavalt õigusaktidele ning kaudseid kulusid ei hüvitata.

 1. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

Kõik käesoleva lepingu või teenusega seotud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Helsingi ringkonnakohtus. Käesolevat lepingut ja teenust reguleerivad Soome seadused.

 1. Tingimuste keel

Tingimuste kohaldatav keel on soome keel. Tingimuste tõlked on esitatud klienditeeninduse huvides.

Palgakalkulaatoriga kergettevõtja palkade arvutamine

Me maksame teie palka pärast kliendi makse saabumist või teie valitud palgapäeval. Samuti saate valida Instant Pay, millisel juhul saate palga oma kontole samal päeval arve tähtaega ootamata. Palka saab jätta ka hiljem tõstma. Truster 49 €/kuu paketis ei maksa arveldussumma eest eraldi teenustasu. Meie kergettevõtja palgaarvestuse arvutaja ütleb teile teie palga Truster Light teenus.

Summa arvele

2 750 €

Maksumäär

32 %

Kontole kiiremini maksmine

Kontole makstav summa

1987,50 €

Arveldussummast mahaarvatav teenustasu sõltub plaanist. Truster Light pakett see on 3,99%. Summat mõjutavad õnnetusjuhtumikindlustuse toetus ja reisitoetused. Kohene tasulisa on +5%. Truster ja Truster Pro pakettides ei ole teenustasu ega eraldi õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusmakset. Palgaarvestuse arvutajate arv Truster Light Vastavalt paketile. Vaata ka meie teisi loendureid.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.